Աննա Լևոնի Կիզոկյան
Նյարդավիրաբուժ - ուռուցքաբան

Աննա Լևոնի Կիզոկյան

Պաշտոն – ՈՒԱԿ , Նյարդաուռուքաբանության բաժանմունքի բժիշկ

 

Գիտականաստիճան – բ.գ.թ.

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Ֆանարջյան 76

 

Հեռախոս՝ Աշխ. 010 286762 Բջջ. 055771571

 

Կրթություն /համալսարան, կլինիկականօրդինատուրա, ասպիրանտուրա, և այլն/

 

1996– 2002 ԵՊԲՀ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

 

Բժշկական պրակտիկա

 

2002-2004 ԵՊԲՀ Կլինիկական օրդինատուրա ուռուցքաբանություն մասնագիտությամբ

2004-2005   ՀՀ ԱՆ Ս.Խ.Ավդալբեկյանի անվ. առողջապահության ազգային ինստիտուտ- նյարդավիրաբուժություն մասնագիտությամբ  մասնագիտացում՝ ստանալով բժիշկ  նյարդավիրաբուժի որակավորում:

 

Վերապատրաստումներ

 

Անդամակցություններ

 

ÜÛ³ñ¹³íÇñ³µáõÅÝ»ñÇ ºìñáå³Ï³Ý ³ëáódzódz, ÝÛ³ñ¹³íÇñ³µáõÅÝ»ñÇ ³Ù»ñÏÛ³Ý ³ëáódzódzÛÇ ³Ý¹³Ù:

 

Պարգևատրումներ

 

2014Ã. ÐÐ ²Ü Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µ³ñ»ËÇË× ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ